Хетеронормативност

Хетеронормативност

Хетеронормативността е идеология, касаеща половете и тяхната роля в обществото. Тя зачита съществуването на два пола (мъжки и женски), които са противоположни, взаимно изключващи се и допълващи се, и които имат строго определена роля в живота.

Хетеронормативното мислене счита за "нормални" и "естествени" любовните, сексуалните и брачните връзки само между мъж и жена. Поради това, физиологичният пол, психологическият пол и половата роля у всеки, следва да отговарят на нормата за мъжко и женско, а хетеросексуалността се разглежда като единствената "правилна" сексуална ориентация.

В съвременното общество хетеронормативността е част от социалната политика и се налага чрез почти всички обществени институции, най-вече чрез медиите и образованието.

Концепция

Основно за хетеронормативността е делението на хората на две полови категории, в които социалната роля и поведение, половата идентичност и сексуалната ориентация трябва да съответстват на първичните полови белези на индивида. В съответствие с тази идея се определят и два комплекса от поведенчески модели - "мъжки" и "женски". Дефинират се понятията "мъжествен" и "женствен". В този смисъл хетеронормативността по същество е сексистка идеология, тъй като не зачита правото на изява на индивида в области, за които се смята, че не съотвестват на неговия пол.

Хетеронормативното общество изисква от всички свои членове да изпитват и проявяват чувства единствено към другия пол, и е враждебно към всички които не се вместват в тази норма. А за "нормално" и "добро" се приема само онова, което е статистически преобладавщо.

Хетеронормативността се приема за един от основните стълбове на патриархалността, тъй като нейните норми налагат превъзходството и преимуществото на хетеросексуалния мъж над останалите полове и сексуалности. Хетеронормативните закони създават неравенство в законовия статут на отделните индивиди, обусловено единствено от тяхната полова или сексуална принадлежност. Пример за хетеронормативни закони са тези, които:

- дават право на платен отпуск по майчинство, но не и по бащиство;
- препоръчват децата да се оставят в грижа на майката, в случай на развод;
- допускат определени длъжности и професии да се изпълняват само от единия пол;
- отказват право на семейно обвързване на хора от еднакъв пол;
- отказват право на осиновяване на не-хетеросексуални хора;
- отказват достъп до обществена или политическа изява на хора от определен пол или сексуалност;
 
 
Източник: Уикипедия
{START_COUNTER}